REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

                                                                         www.mamika.pl

                                                                 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mamika.pl prowadzony jest przez firmę Wydawnictwo Mamika Monika Michałowska
ul. Jagiellońska 6/8, 03-721 Warszawa
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem ewidencyjnym: 438544
REGON 140759239
NIP 565-112-99-38


2. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.


3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


                                                           § 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem :

                   1. strony internetowej www.mamika.pl,

                   2. e-mail na adres dostępny na stronie internetowej sklepu,

                   3. telefonicznie na numer dostępny w zakładce kontakt,

                   4. osobiście w siedzibie firmy.

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 3 dni roboczych. 


4. Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Mamika, danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.


                                                                      § 3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

   Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:    I. przelewem na rachunek bankowy, -  płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, lub na stronie  internetowej sklepu. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego sklepu. 

    II. przelew elektroniczny  za pośrednictwem systemu „przelewy 24 „ ,

   III. za pobraniem przy dostawie, - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę,

   IV. gotówką

  

4. Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji - „Zapłata za pobraniem") przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

   

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do  wyczerpania zasobów takich produktów.

 
                                                                     § 4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia. Kupujący może  wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:


                   1. wysyłka Pocztą , przelew –12 zł.
                   2. wysyłka Pocztą Polską, za pobraniem - 17,50

                   3. wysyłka kurierem, przelew - 20 zł

                   4. wysyłka kurierem, za pobraniem – 25 zł

                  5. odbiór osobisty, bez dodatkowych kosztów

                  6. zamówienia powyżej 300 zł są zwolnione z opłaty za przesyłkę (tylko w przypadku przedpłaty)

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
                                       

                                                       § 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 2014 r., art.27, o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) , przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni  od dnia    otrzymania towaru. Dokonanie zwrotu następuje w formie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1) Kupującego, przesłanego na adres sprzedawcy. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem oraz wypełnionym oświadczeniem. 

   Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt –niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem) na adres wskazany w par. 1.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z § 7, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 


                                                        § 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych ,w tym biuletynu handlowego.


 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.                                                               § 7. OCHRONA PRAW

 1. Nazwa domeny i zawartość stron www.mamika.pl, podlegają ochronie prawnej.

 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu ( w tym zdjęć i opisów towarów ) bez pisemnej zgody Sklepu.                                                      § 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu       internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z  dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827)    

3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2015